Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora OSiR w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego…

Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do narciarstwa biegowego w ramach realizacji projektu LT PL 185 Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy.

Gołdap: Dostawa sprzętu do narciarstwa biegowego w ramach realizacji projektu LT PL 185 Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy. Numer ogłoszenia: 541468 – 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i…