Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora OSiR w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego…