Rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję Międzynarodowego Biegu Gusiew – Gołdap. Zainteresowanych odsyłamy na stronę: www.maratonypolskie.pl

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO PÓŁMARATONU
GUSIEW – GOŁDAP

18 sierpnia 2013

I. CEL IMPREZY:

 • popularyzacja biegów masowych
 • współpraca miast Gusiewa i Gołdapi
 • realizacja ogólnopolskiego kalendarza imprez biegowych
 • wyłonienie najlepszych zawodników
 • promocja miasta i gminy Gołdap

II. ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski w Gołdapi
 • Administracja Rejonu Gusiew Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 • Zajazd Piękna Góra ?Rudziewicz?

III. TRASA BIEGU:

 • dystans 21,097 km (półmaraton)
 • rodzaj nawierzchni trasy ? droga asfaltowa

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • bieg będzie rozegrany w dniu 18.08.2013r.(niedziela)
 • start usytuowany niedaleko m. Smirnowo (Rosja), dalej trasa biegu prowadzi przez granicę państwa (przejście graniczne Gołdap) a w Gołdapi ulicami: Gumbińską, Mazurską, Okrężną, Lipową, Plac Zwycięstwa, Królewiecka, Wojska Polskiego z metą przy Zajeździe Piękna Góra Rudziewicz
 • start honorowy w Gusiewie o godz. 13:00 (wg. czasu polskiego)
 • start ostry o godz. 15:00 (wg. czasu polskiego)

V. UCZESTNICTWO:

 • prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu zawodów będą posiadały ważny paszport oraz wizę i w terminie dokonają zgłoszenia.
 • organizator pośredniczy w załatwieniu wizy Rosyjskiej pod warunkiem dostarczenia do 26.07.2013r. paszportu, wypełnionego wniosku wizowego oraz odpowiedniego zdjęcia ( aktualne wymogi wizowe www.poland-ifs.com). Koszt uzyskania wizy ponosi organizator.

VI. POMIAR CZASU:

 • pomiar czasu co 5km, prowadzony będzie przez komisję sędziowską

VII. OPIEKA MEDYCZNA:

 • organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów, bez możliwości przeprowadzenia badań uprawniających do biegu.
 • od wszystkich uczestników biegu w dniu zawodów będą wymagane aktualne badania lekarskie z adnotacją o braku przeciwwskazań do udziału w biegach długodystansowych lub osobiście złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań na druku organizatora.

VIII. SPRAWY FINANSOWE:

 • organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne półmaratonu,
 • uczestnicy biegu pokrywają koszty związane z
  a) dojazdem
  b) wyżywieniem
 • organizator zapewnia nocleg bezpłatny w hali sportowej
 • organizator nie zapewnia materaców, śpiworów

IX. KLASYFIKACJE:
1. Podczas XIX Półmaratonu Gusiew-Gołdap prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:
  K,M – I 1984 i mł. (29 lat i młodsi)
  K.M – II 1983-79 (30-34 lat),
  K.M – III 1978-74 (35-39lat),
  K.M – IV 1973-69 (40-44lat),
  K.M – V 1968-64 (45-49lat),
  K.M – VI 1963-59 (50-54lat)
  K.M – VII 1958-54 (55-59lat)
  K.M – VIII 1953-49 (60-64lat),
  K.M – IX 1948?44 (65-69lat),
  K.M – X 1943 i starsi (70lat i starsi)

2. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne

 • najlepszy zawodnik z Polski
 • najlepszy zawodnik z województwa warmińsko-mazurskiego
 • najlepszy Gołdapianin

X. REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ:
1. Organizator będzie prowadził klasyfikację drużynową.
2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym min. 1 kobiety.
3. Nie ma górnego ograniczenia ilości członków drużyny. 1 zawodnik może reprezentować 1 drużynę.
4. Za drużynę odpowiada kapitan. Kapitan jest jedyną osobą która:

 • zgłasza drużynę
 • decyduje o jej składzie
 • występuje w jej imieniu
 • kontaktuje się z organizatorem

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę 4 najlepszych czasów osiągniętych przez zawodników (w tym jeden zawodniczki).
6. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza.
7. W przypadku gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym jedna zawodniczka) drużyny, nie będzie ona klasyfikowana.
8. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład tj. imię, nazwisko, data urodzenia najpóźniej do dnia 12.08.2013r.(poniedziałek). Po tym dniu nowe zgłoszenia ani zmiany w składach nie będą możliwe.
9. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie.

XI. OPŁATA STARTOWA:

 • do 14 lipca 2013r – 50 zł.
 • od 15 lipca 2013r. do 16.08.2013r. – 70zł (nr konta OSiR w Gołdapi to:
  39 1020 4724 0000 3002 0007 5135)

XII. NAGRODY:

 • za miejsce 1 ? 10 w biegu głównym mężczyzn i kobiet półmaratonu nagrody finansowe
 • nagroda za rekord trasy K i M
  rekord trasy K ? 1.20.45
  rekord trasy M ? 1.11.59
 • organizator zastrzega sobie prawo ufundowania nagród w danych kategoriach wiekowych K i M i klasyfikacjach.
 • nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Gołdapi i Gusiewa
 • nagroda dla najstarszego zawodnika i zawodniczki oraz nagroda pocieszenia dla ostatniego na mecie.
 • nagroda dla najlepszego uczestnika biegu z Polski i województwa warmińsko-mazurskiego
 • puchary dla trzech najlepszych drużyn
 • puchar Komendanta Straży Granicznej w Gołdapi dla zawodnika, który jako pierwszy przekroczy Granicę Państwa.

XIII. PAKIET STARTOWY:

 • każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal i dyplom ukończenia biegu
 • wszyscy zawodnicy biegu otrzymają pakiet startowy składający się z: koszulki, numeru startowego, posiłku regeneracyjnego, opieki medycznej na trasie.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • wydawanie numerów startowych w biurze zawodów, które będzie czynne w dniach: – 17.08.2013r. w godz. 15:00 ? 21:00 Plac Zwycięstwa 14 (Urząd Miejski w Gołdapi)
 • 18.08.2013r. w godz. 8:00 ? 10:00 Plac Zwycięstwa 14 (Urząd Miejski w Gołdapi)
 • godz. 10:00 wyjazd polskich zawodników z Placu Zwycięstwa w Gołdapi na start do Gusiewa (Rosja)
 • organizatorzy zapewniają opiekę nad pozostałymi rzeczami osobistymi w trakcie biegu
 • bieg zostanie przeprowadzony wg. obowiązujących przepisów PZLA bez względu na warunki atmosferyczne
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej.
 • informacji o biegu udziela OSiR w Gołdapi tel/fax (+48)876-150-641
 • ewentualne zamówienia na noclegi należy nadesłać na adres OSiR do dnia 12.08.2013r.
 • interpretacja regulaminu należy do komisji sędziowskiej
 • wyżywienie indywidualne na terenie miasta w restauracjach i barach
 • wyniki końcowe , regulamin, wniosek wizowy, oraz inne informacje na stronie internetowej www.osirgoldap.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin Półmaratonu Gusiew-Gołdap

????????? XIX ?????????????? ????????????
????? – ??????

18 ??????? 2013

I. ???? ???????????:

 • ???????????? ???????? ?????
 • ?????????????? ?????? ? ???????
 • ?????????? ???????????? ??????????? ??????????? ????
 • ????????? ?????? ???????????
 • ????? ?????? ? ?????? ??????

II. ????????????:

 • ????????? ?????????? ? ???????
 • ????????????? ?????????? ?????? ??????????????? ??????? ?????????? ?????????
 • ????? ?????? ? ?????? ? ???????
 • ????? ??????? ???? ???????????

III. ????? ????:

 • ????????? 21,097 ??. (???????????)
 • ??? ????? – ?????? ??????????

IV. ????? ? ????? ???????????:

 • ??? ????? ???????? 18.08.2013 (???????????)
 • ????? ????? ??????? ???????? (??????), ????? ????? ????? ????????? ????? ???. ???????, ? ? ??????? ?? ???????: ?????????? , ?????????, ????????, ???????, ??????? ??????, ???????????, ?????? ?????????; ????? ????? ??????? ??????? ???? ???????????
 • ???????? ????? ? ??????, ????? 13:00 (????? ????????)
 • ????? ??????? ????? 15:00 (????? ????????)

V. ???????:

 • ????? ?????? ????? ??????? ???? ???????????????? ,? ??????? ???? ??????????? ??????? ? ??????????? ????? ??? ??????????? ???. ??????? (?????????????). ??????? ??????? ?????????? www.poland-ifs.com
 • ??????????? ????? ???? ??????????? ? ????????? ?????????? ???? ??? ??????? ?????????????? ? 26.07.2013r. ????????, ??????????? ??????? ?????? ? ??????????. ????????? ????????? ??? ????? ???????????

VI. ???????? ???????:

 • ???????? ??????? ?????? 5 ?? ?????????? ????????? ?????

VII. ??????????? ??????:

 • ??????????? ??????????? ??????????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ???????????? ??? ??????????? ?????????? ???????? ?? ????
 • ?? ???? ?????????? ???? ????? ??????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ???????

VIII. ???????? ???????:

 • ??????????? ????????? ???? ??????????? (????????????)
 • ????????? ???? ????????? ???? ????????? ?
  ?) ???????
  ?) ????
 • ???????????? ??????????? ?????? ????????? ? ?????????
 • ???????????? ?? ????????????? ???????? ? ????????

IX. ?????????????:
1. ??????? ?????????????
2. ????????????? ?? ????????: ????? ?????????? ????????????? ?????? ? ?????? ? ?????????: ?????????? ??????? 5 ???

 • K,M – I 1984 ? ?????? (29 ??? ? ??????)
 • ?.? – II 1983-79 (30-34 ????)
 • ?.? – III 1978-74 (35-39 ???)
 • ?.? ? IV 1973-79 (40-44 ????)
 • ?.? – V 1968-64(45-49 ???)
 • K.M – VI 1963-59 (50-54 ????)
 • ?.? – VII 1958-54 (55-59 ???)
 • ?.? – VIII 1953-49(60-64 ????)
 • ?.? – IX 1948-44 (65-69 ???)
 • ?.? – X 1943 ? ?????? (70??? ? ??????)

3. ?????? ????????? ??????? ? ??????
4. ?????? ????????? ???????-?????????? ?????????? ? ??????

X. ????????????? ????????? ????:
1. ??????????? ????? ????? ????????????? ??????.
2. ??????? ?????? ??????? ?? ?? ????? 4 ???????, ? ??? ????? ???. 1 ???????.
3. ??? ???????? ??????????? ?? ?????????? ?????? ???????. 1 ???????? ????? ???????????? 1 ???????.
4. ?? ??????? ???????? ???????. ???????-??? ???????????? ???????, ???????:

 • ????????? ??????? ? ?? ???????
 • ????????? ?? ?? ?????
 • ??????????? ? ?????????????

5. ?? ???????? ????????? ??????? ????????? ????? 4 ?????? ??????????? ?? ???????, ??????????? ????????.
6. ?????????? ???????, ? ??????? ????? 4 ????????????? ??????????? ???????? ??????????.
7. ? ??????, ????? ??????? ????? ????? 4 ???????, ? ??? ????? ????? ??????????? ?? ???????, ??? ?? ????????????????.
8. ??????? ???????? ? ???????: ?? ?????? ??????, ? ??????: ???? ???, ???????, ???? ????????, ?? ??????? 12.08.2013r.(???????????). ????? ????? ??? ????? ??????, ? ????????? ? ??????? ?????? ?? ???????????.
9. ? ?????? ????????? ?????????? ??????????? ? ?????????? ????????, ?????????? ????????? ????? ??????? ? ????????? ????????? ???????????.

XI. ?????? ???????:

 • ?? 14.07.2013 ? 50 zl
 • ?? 15.07.2013-?? 16.08.2013- 70 zl (????? ????? ? ????????? ? ??????? ???: 39 1020 4724 0000 3002 0007 5135)

XII. ???????:

 • ?? 1-10 ????? ? ??????? ???? ?????? ? ?????? ????????????? ??????? ????????
 • ???? ?? ?????? ?????? K ? M
  ?????? ?????? K – 1.20.45
  ?????? ?????? ? – 1.11.59
 • ??????????? ????????? ?? ????? ????? ????????? ??????? ? ?????? ?????????? ?????????? K ? M
 • ?????? ???? ??? ??????? ????????? ? ??????? ? ??????
 • ???? ??? ?????? ???????? ?????????, ???????????? ???? ??? ?????????? ????????? ? ??????
 • ???? ??? ??????? ????????? ?? ?????? ? ?????????-?????????? ??????????
 • ????? ? ???? ?????? ??? ???? ?????? ??????
 • ???? ? ???? ????? ?????????? ??????????? ?????? ? ??????? ??? ?????????, ???????, ?????? ?????????? ??????? ???????????

XIII. ????????? ?????:

 • ?????? ????????? ??????? ?? ?????? ????????? ?????? ? ?????? ?????????
 • ??? ????????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????, ????????? ??: ????????, ?????? ??? ??????, ?????? ?? ??????

XIV. ?????? ??????????:

 • ?????? ??????? ??? ?????? ? ???? ????????????, ??????? ????? ???????? ? 17.08.2013 ????? ? 15:00 ?? 21:00 ??????? ?????? 14
 • 18.08.2013 ? 8:00 ?? 10:00
 • ????? 10:00 ????? ???????? ??????????? ?? ????? ?? ??????
 • ??????????? ??????????? ?????? ????????? ???????????
 • ??? ????? ????????? ?? ?????????? ???? ??? ????????? ?? ????????????? ???????
 • ??????????? ????????????? ????? ???????????? ????? ??????
 • ?????? ???????? ?????? ????? ??????????? ??????? ? ????
 • ????????? ???????? ?? ????? ??????????, ????? ?? ???? ??????????????? ?? ???? ????????????. ?????? ???????? ?????? ?????????????, ??? ?? ?? ???????? ????? ????????? ?? ????? ??????
 • ?????????? ? ????: ???? ? ??????? ???\???? + (48) 876-150-641 ?????????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ????
 • ????????????????? ??????? ????????? ???????? ?????
 • ??? ?????????????? ?? ?????????? ?????? ? ?????????? ? ?????
 • ???????? ?????????? , ?????, ????????? ?? ????????? ????, ? ?????? ?????????? ?? ????? www.osirgoldap.pl

???????? ??????:

????????? ????

O R G A N I Z A T O R Z Y

 

Przedstawiamy Państwu wzór wniosku wizowego:

wzór wniosku wizowego