Klauzula informacyjna
dla uczestników imprezy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31, zwany dalej Administratorem lub OSiR, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres Administratora, telefonicznie (697-616-194) oraz poprzez e-mail (iod@egoldap.pl).

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust.1, lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), a także art. 6, ust.1, lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia organizowanej przez Administratora imprezy oraz do przeprowadzenia z jej przebiegu relacji multimedialnych. Zakres przetwarzanych danych określany jest w regulaminach imprez i zależy od ich charakteru.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania publikacji wyników i relacji multimedialnych z imprezy lub do momentu odwołania zgody.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w zakresie objętym umową (np. wykorzystanie wizerunku w mediach w relacjach z organizowanych imprez).

 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.