Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowanym przez Dyrektora, na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udziale zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 dotyczącego dostawy oleju napędowego (opałowego)
z przeznaczeniem na cele grzewcze, oferta złożona przez … Zawiadomienie