Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, dotyczącego dostawy oleju napędowego (opałowego) z przeznaczeniem na cele grzewcze.