25 września w Lesie Kumiecie odbędzie się XVIII Cross Gołdapski. Pierwszy bieg miał miejsce w 1993 roku z inicjatywy NSZZ ?Solidarność” Regionu Pojezierze. Dotychczas we wszystkich imprezach uczestniczyło 9474 zawodników. Rekordowy był rok 1997, gdy sklasyfikowano 937 osób. Najmniej wystartowało w 2007, jedynie 285 uczestników. Rekord biegu głównego na dystansie 7,2km należy do Krzysztofa Bałdygi (22:21). Wśród kobiet najszybciej dotychczas pokonała tą samą trasę Jelena Winicka (Białoruś, 26:01).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem najbliższych zawodów i do startu!


Regulamin XVIII Crossu Gołdapskiego

Cel

 • popularyzacja biegów masowych
 • stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
 • wyłonienie najlepszych zawodników
 • realizacja kalendarza imprez na rok 2010

Organizator

 • Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Miejski w Gołdapi
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 • Jednostka Wojskowa 4808 w Gołdapi
 • Gołdapski Szkolny Związek Sportowy

Termin i miejsce zawodów

 • zawody odbędą się w Lesie Kumiecie 25 września 2010
 • start i meta przy ulicy Świerkowej (przy leśniczówce)

Uczestnictwo

 • w zawodach może uczestniczyć każda osoba, która złoży oświadczenie że startuje na własną odpowiedzialność i posiada aktualne badania lekarskie
 • ubezpieczenie – we własnym zakresie
 • osoby niepełnoletnie biorą udział za poświadczeniem jednego z rodziców lub organizacji zgłaszającej

Kategorie wiekowe:

 • dziewczęta i chłopcy: SP, rocz. 2002 i mł., 2001-2000 oraz 1999-98 * SG, rocz. 1997 i 1996-95 * SPG 1994-92
 • kobiety i mężczyźni, rocz. 1991 i st., z podziałem na kat. wiekowe: (II 30-39 lat),(III 40-49 lat), (IV 50- 59 lat)i(V – 60 lat i st.)

Zgłoszenia

 • zgłoszenia na kartkach pocztowych lub listach zbiorczych (listy zbiorcze potwierdzone przez organizację zgłaszającą oraz lekarza) należy przesłać do Ośrodka Sportu i Rekreacji 19-500 Gołdap ul. Stadionowa 5a lub e-mailem (lech@osirgoldap.pl ) do dnia 23 września 2010, podając dane: nazwisko i imię, rok urodzenia, reprezentowaną szkołę-klub i adres zamieszkania.

Program minutowy

 • 10.50 – uroczyste otwarcie imprezy
 • 10.45 – 600m., SP dziewcząt rocz. 2002 i mł.
 • 11.00 – 600m. , SP chłopców rocz. 2002 i mł.
 • 11.15 – 600m., SP dziewcząt rocz. 2001 – 2000
 • 11.30 – 1000m., SP chłopców rocz. 2001 – 2000
 • 11.45 – 1000m., SP dziewcząt rocz. 1999-98
 • 12.00 – 1000m., SP chłopców rocz. 1999-98
 • 12.15 – 1000m., SG dziewcząt rocz. 1997
 • 12.30 – 1000m., SG chłopców rocz. 1997
 • 12.45 – 1000m., SG dziewcząt rocz. 1996-95
 • 12.30 – 1500m., SG chłopców rocz. 1996-95
 • 12.45 – 1500m., SPG juniorek rocz. 1994-92
 • 13.00 – 3600m., SPG juniorów rocz. 1993-91 oraz 7200 m. -bieg główny kobiet i mężczyzn , rocz. 1991 i st., z podziałem na kat. wiekowe

Nagrody

 • za I-III miejsce nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy i medale
 • za I w biegu głównym kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne wartości 500 zł.
 • za II-VI miejsce w biegu głównym nagrody rzeczowe lub pieniężne, pamiątkowe dyplomy i medale

Sprawy różne

 • informacji o biegu udziela Ośrodek Sportu i Rekreacji (19-500 Gołdap ul. Stadionowa 5a tel/fax 87 6150641 lub 606943051)
 • ewentualne zamówienie na noclegi należy nadesłać na adres OSiR do dnia 23.09.2010
 • uczestnicy XVIII Crossu Gołdapskiego są zwolnieni z opłaty startowej
 • organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny po zakończonym biegu
 • dekoracja 15min. po zakończonym biegu
 • wydawanie numerów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów od godz. 9:00 do 13:00 na polanie startowej
 • uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej
 • uczestnicy biegów winni posiadać w dniu zawodów aktualne badania lekarskie
 • koszty zawodów ponoszą organizatorzy. Uczestnicy biorą udział na własny koszt lub organizacji zgłaszającej
 • sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów
 • wyniki końcowe, regulamin oraz inne informacje na stronie internetowej osirgoldap.pl