Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS Rominta z dnia 9 września 2016r. na dzień 16 września 2016r.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Rominta w Gołdapi zaprasza na dzień 16 września 2016 roku na godz.18:00 sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu.

Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Gołdapi o godzinie 18:00 (pierwszy termin).

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowa liczby członków) Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia na dzień 9 września 2016 roku na godz. 18:15, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków (miejsce Walnego Zebrania – jak wyżej).

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności za lata 2012 – 2016 r
4. Dyskusja i wolne wnioski.
5. Wybory nowego Zarządu Klubu.
6. Zamknięcie obrad.

Podstawowym celem walnego zebrania jest rzetelna ocena działalności stowarzyszenia i zaplanowanie – w oparciu o dokonaną ocenę – działań, które będą tworzyć perspektywy dalszego rozwoju Miejskiego Klubu Sportowego Rominta Gołdap, większych możliwości i większej efektywności.