baner_foto3-1024x237

Rusza nowa edycja Czwartków LA. W czwartek 22 września na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi o godzinie 11:00 odbędzie się pierwszy rzut z pięciu zaplanowanych na sezon 2016/2017 Gołdapskich Czwartków Lekkoatletycznych. Tak jak w latach poprzednich zawodniczki i zawodnicy rywalizować będą w konkurencjach biegowych, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, pchnięciu kulą.Uczestnicy Szkół Podstawowych będą konkurować ze sobą w trzech grupach wiekowych tj.

I grupa wiekowa – 13 lat – 2004
II grupa wiekowa – 12 lat – 2005
III grupa wiekowa – 11 lat i mł. – 2006 i mł.

Regulamin dla wyżej wymienionych grup znajduje się poniżej.

REGULAMIN
XXIII edycji imprezy pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”

1. Główny organizator zawodów:
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”
ul. Siodlarska 12 01-464 Warszawa
tel. 0-22-666-41-00
fax 0-22-665-21-45

2. Terminy zawodów:
wrzesień – 2016 r.
październik – 2016 r.
kwiecień – 2017 r.
maj – 2017 r.
czerwiec – 2017 r.

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.

Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

Ogólnopolski Finał zorganizowany zostanie w czerwcu 2017 r.

3. Konkurencje
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Dziewczęta:
60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy:
60 m, 300 m, 1000 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.

4. Uczestnicy
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2004
II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2005
III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2006

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

6. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim. Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

7. Wymogi regulaminowe
Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
– Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
– Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
– Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
– Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
– Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
– Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Regulamin Czwartków LA sezon 2016/2017 regulamin-czwartkow-la-20162017

Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne:

1. Bieg dziewcząt i chłopców – 100m
2. Bieg dziewcząt – 600m
3. Bieg chłopców – 1000m

4. kok w dal dziewcząt i chłopców
5. Pchnięcie kulą dziewcząt i chłopców

Cykl zawodów zakończy się finałem miejskim, a najlepsi ze szkół podstawowych będą reprezentować Gołdap w Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się czerwcu. Początek zawodów zaplanowany jest na godzinę 11:30. Zapisy do zawodów prosimy przesyłać na adres email zawody@osirgoldap.pl do dnia 21 września.

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.