Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi ogłasza nabór na stanowisko ratownika.

Adres jednostki:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap
  tel. 876-150-641

Określenie stanowiska:

 • ratownik

Wymiar etatu:

 • 1 etat (40 godz. tygodniowo). Dzień rozpoczęcia pracy 01.12.2010r.
Wymagania formalne:
 • ważna książeczka WOPR
 • posiadanie uprawnień zawodowych Ratownika Pływalni lub Ratownika Wodnego i zdany egzamin z KPP lub posiadanie stopnia Ratownika Wodnego i zobowiązanie do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych do 01.12.2010r.
 • pełna zdolność do korzystania z pełni praw publicznych
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia

Wymagane dokumenty:

 • życiorys /CV/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych /zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ? Dz. U. Nr 133, poz. 883/
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • kserokopia książeczki ratownika (strona ze zdjęciem, uprawnieniami, stopniem, ważnymi badaniami i stroną potwierdzającą uprawnienia do pracy w 2010r.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji (19-500 Gołdap ul. Stadionowa 5A) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ?NABÓR NA STANOWISKO RATOWNIKA”, w terminie do 08.11.2010r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina faktycznego wpływu. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na test sprawnościowy , który odbędzie się 08.11.2010r. o godz. 13.00. Test sprawnościowy obejmuje:
 • przepłynięcie 25m pod wodą
 • przepłynięcie 100m stylem dowolnym, następnie podjecie manekina z dna basenu i odholowanie 25m
 • holowanie trzema sposobami: 3x25m

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru ogłoszona będzie ciągu 7 dni na stronie internetowej www.osirgoldap.pl. Zastrzega się odwołanie naboru bez podania przyczyn.

Gołdap, dnia 28.10.2010r.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Kuskowski