OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Partyzantów 31,
19-500 Gołdap, zwany dalej OSiR.

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail iod@egoldap.pl. Szczegółowe dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej Administratora, tj. www.osirgoldap.pl.

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OSiR (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej i służą między innymi do opracowywania statystyk dotyczących działalności OSiR, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów OSiR.
2) Realizacji umów zawartych z klientami i kontrahentami OSiR (art. 6 ust. 1 lit b RODO), np. umowy najmu pomieszczeń i obiektów (hala sportowa, pływalnia, domki letniskowe, boiska, itd), sprzętu sportowo – rekreacyjnego (sprzęt pływający, narty, łyżwy, itd.), skorzystania z promocyjnego systemu dostępu do w/w, uczestnictwa w zawodach i innych imprezach organizowanych przez OSiR, itp.
3) W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), np. w celu organizacji zawodów sportowych, przeprowadzania relacji multimedialnych z organizowanych przez OSiR imprez, promowania działalności statutowej OSiR, itp.

4. Kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z OSiR przetwarzają dane osobowe, np.: podmioty świadczące usługi hostingowe, prowadzące elektroniczne zapisy i realizujące elektroniczny pomiar czasu na zawodach sportowych, przeprowadzające relacje multimedialne i promocyjne z działalności OSiR, itp. Dane osobowe (w tym wizerunek) mogą zostać przekazane Gminie Gołdap, lokalnym mediom, Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail) a także Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności (dotyczy portalu Facebook oraz Youtube), wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów o archiwizacji.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa
Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1) Prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
2) Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Wymóg / dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych, brak Twojej zgody na ich przetwarzanie lub niezaakceptowanie regulaminów skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy oraz skorzystania z oferty OSiR.

8. Przetwarzanie zautomatyzowane
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.