ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora OSiR w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, np.: Dostawa sprzętu do narciarstwa biegowego w ramach realizacji projektu LT-PL/185 ?Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy.? dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa ? Polska 2007 – 2013.

oferta złożona przez :

?PM SPORT. P. LEWANDOWSKI i M. WOJTUK SPÓŁKA JAWNA?

ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa

uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:

51 813,75 zł brutto

słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzynaście złotych 75/100

SMOSiR Gold14010912540