W dniu 15 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano kolejne już rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące obostrzeń obowiązujących w okresie epidemii (Dz.U. r. 2021, poz. 700). Zmieniły się nieco dotychczasowe zakazy i nakazy dotyczące sportu i zasady jego uprawiania w najbliższym czasie.
Zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 1 Rozporządzenia, najnowsze ograniczenia obowiązujące w sporcie będą aktualne, co najmniej do dnia 25 kwietnia 2021 r.
Zmodyfikowano § 9 ust. 16, w efekcie czego jego brzmienie jest następujące:
Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego, jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Zgodnie z powyższym dopuszczalne jest uprawianie sportu:
zawodowego – czyli taki w przypadku, którego zawodnicy za jego uprawianie otrzymują wynagrodzenie przekraczające koszty uczestnictwa i stanowiące znaczącą część dochodów dla sportowca (koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie w ramach sportu zawodowego) przez stypendystów sportowych, kadrowiczów narodowych lub reprezentantów olimpijskich, paraolimpijskich, w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie o sporcie, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Nie jest to jedyna istotna zmiana, bowiem po ust. 16 dodano ust. 16a odnoszący się do działalności obiektów sportowych na świeżym powietrzu.
16a. Do dnia 25kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:
1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo
2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.
Przepis ten powoduje, że obiekty sportowe na świeżym powietrzu mogą być dostępne zarówno dla osób wymienionych w ust. 16 pkt 1, jak i dla wszelkiego rodzaju sportu o amatorskim charakterze, o ile na danym obiekcie sportowym nie będzie przebywać więcej niż 25 osób. Co ważne powyższe przesłanki nie muszą być spełnione łącznie, na co wskazuje zastosowanie przez ustawodawcę spójnika albo.
Dodatkową konsekwencją nowelizacji rozporządzenia jest rozszerzenie zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 11 w następujący sposób.
§ 25 Rozporządzenia
3. Nakazu określonego w ust. 1 i 2 (zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki – przyp. Autora) nie stosuje się w przypadku:
11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 9 ust. 16, lub korzystania z obiektów sportowych, o którym mowa w §9 ust. 16a.
Rozporządzenie zgodnie z treścią jego § 2 wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. od 16 kwietnia 2021 roku. Można się spodziewać, że sport w omówionym kształcie będzie funkcjonował co najmniej do końca tygodnia, czyli 25 kwietnia 2021 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000070001.pdf