Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap.

Projekt pt: „Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, Działanie RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na…