Lodowisko czynne w weekend.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że ze względu na sprzyjające warunki pogodowe, lodowisko, które znajduje się przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Gołdapi czynne będzie w weekend 3-4 marca od godziny 12:00 do 20:00. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap.

Projekt pt: „Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, Działanie RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na…